Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu karkulka.sk

1. Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom e-shopu karkulka.sk, a to medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.

Predávajúcim je Miloš Kulik, Vážska 3568/39, 921 01 Piešťany.
IČO: 17612471, DIČ: 1020355039.
Číslo žvnostenského registra 204-4567, OU-PN-OZP-2021/003556-2.
Tel. +421 908 48 44 48, email: info@karkulka.sk.

Kupujúcim je spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom výkonu dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava.

2. Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky e-shopu predávajúceho. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

3. Cena tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope karkulka.sk sú konečné. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie, ktoré sú uvedené na stránke pod odkazom "Doprava a platba" a tiež v nákupnom košíku pred dokončením objednávky.

4. Dodanie tovaru

Predávajúci je povinný odoslať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní, ak si kupujúci pri objednávke nevyberie doručenie s iným termínom dodania. V prípade, že z nejakého dôvodu nemôže predávajúci termín odoslania tovaru dodržať, oznámi neodkladne túto skutočnosť kupujúcemu.

Rezervácia tovaru s výberom platby vopred alebo platby pri osobnom prevzatí tovaru sú 3 pracovné dni od jeho objednania. V prípade, že kupujúci v tomto termíne tovar neuhradí, má predávajúci právo objednávku stornovať. Termín môže byť  predĺžený dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim v okamihu, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (okrem dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo, ak sa produkty objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

5. Platba za tovar

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi:
- platba vopred na účet v banke
- platba online prostredníctvom platobnej brány
- platba pri prevzatí tovaru

Odoslaním objednávky vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť predávajúcemu cenu za objednaný tovar.

6. Reklamačný poriadok

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov a plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri produktoch predávaných za nižšiu cenu z dôvodu uvedenej vady nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná. Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté v záručnej dobe, pokiaľ sa nejedná o vady spôsobené kupujúcim.

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas, riadne a bez zbytočného odkladu odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva prislúchajú kupujúcemu v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. V prípade výmeny tovaru začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, ak sa vyžaduje technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr najneskoršie však do 30 dní. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia zamietnutia reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia odoslaná emailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má kupujúci možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku alebo jeho výmenou, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku., písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

7. Vrátenie tovaru - Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Kupujúci - fyzická osoba (spotrebiteľ) má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim v okamihu, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (okrem dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo, ak sa produkty objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej forme odoslaním vyplneného formulára na "Odstúpenie od zmluvy", a to poštou na adresu predávajúceho alebo emailom na info@karkulka.sk. Formulár je dostupný na www.karkulka.sk/Odstupenie-od-zmluvy.pdf. Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na doručenie a iných poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ktorými sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platbu skôr, ako mu je vrátený tovar. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie jeho vlastností a funkčnosti. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Tovar by mal kupujúci vrátiť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, aký by mu to bol umožnený v "kamennom" obchode.

8. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (emailom na info@karkulka.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku a netýka sa sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR.

9. Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov sú uvedené v časti Ochrana osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretím kúpnej zmluvy.